1. HairLux ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. HairLux vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni ühe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatatkse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on HairLux’i kohustus.
 3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada HairLux’ile pretensioone ühe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halveneb veelgi Toote seisukorda.
 4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.
 5. HairLux ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
 6. Kui Tootele on HairLux’i või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
 7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud HairLux’i esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib HairLux probleemi lahendamata jätta.
 8. Kui HairLuxi veebipoest ostetud Tootel avastatakse puudus, saab Ostja veebipoega ühendust võtta hiljemalt kahe kuu jooksul, saates e-kirja aadressile info@hairlux.ee .
 9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. HairLux ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.
 10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
  • Ostja nimi ja kontaktandmed;
  • Kaebuse esitamise kuupäev;
  • Toote puudus;
  • HairLux’ile esitatav nõue;
  • Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.
 11. HairLux vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja-poolse pretensiooni kättesaamist. Kui HairLux’il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.
 12. Toote puuduste lahendamisel lähtutakse HairLux’i pretensioonide esitamise tingimustest, mis on käesolevate müügitingimuste lahutamatuks osaks.
 13. Ostjal on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013 õigus pöörduda pädeva tarbijajärelevalve asutuse poole.
 14. Kui Ostja ja HairLux ei suuda vaidlust kokkuleppel lahendada, võib Ostja pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.
 15. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.